Wisconsin State Fair | Top 5 Breeding Ewes


Supreme Champion Breeding Ewe
Champion Southdown Ewe
Congratulations to Kailen Smerchek

 


Reserve Supreme Breeding Ewe
Champion Hampshire Slick Shorn Ewe
Congratulations to Ty Thorson

 


Third Overall Breeding Ewe
Champion Tunis Ewe
Congratulations to Claire Spilde

 


Fourth Overall Breeding Ewe
Champion Wether Type Ewe
Congratulations to Jacee Johnson

 


Fifth Overall Breeding Ewe
Reserve Southdown Ewe
Congratulations to Paul Riemer

The pulse archive

X