Happy Birthday, Sam!

Happy birthday to Sam Rucker of Kansas!

X